Oferta

Sporządzamy dokumentację wymaganą przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków:

  • ekspertyzy dendrologiczne,
  • inwentaryzacje zieleni,
  • projekty gospodarki drzewostanem,
  • projekty urządzenia szaty roślinnej,
  • projekty rewaloryzacji.